skip to Main Content

Autobedrijf Deinum BV hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens en doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. In dit privacy beleid willen we u inzichtelijk maken hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Autobedrijf Deinum BV houdt zich aan de wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:

 • Het aangaan van overeenkomsten;
 • Het order- en facturatieproces;
 • Contactaanvragen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten/ verwerken van sollicitaties;
 • Het informeren over producten en diensten van Autobedrijf Deinum;
 • Offerte aanvragen;
 • Het uitvoeren van proefritten;
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten.

Uw persoonsgegevens zullen voor geen ander doel dan hierboven aangegeven worden gebruikt. Autobedrijf Deinum BV zal de door u verstrekte persoonsgegevens alleen doorgeven aan derden indien dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw aankoop of verzoek om informatie. In andere gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Mocht ondanks alle maatregelen toch nog een beveiligingsincident plaats vinden, dan zullen wij alles in het werk stellen om de gevolgen zo klein mogelijk te houden. Mocht blijken dan het beveiligingsincident een datalek is, dan zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens daarvan op de hoogte brengen.

Autobedrijf Deinum BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. In bepaalde gevallen mogen wij persoonsgegevens als gevolg van andere wetten en regels niet verwijderen. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen. Wanneer wij uw gegevens verwijderen kunnen wij u niet langer op de hoogte houden van onze acties en andere relevante informatie.

Waar kunt u terecht voor vragen en/of opmerkingen:

Indien u na het lezen van dit privacy beleid nog vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Autobedrijf Deinum BV, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Onze contactgegevens

Autobedrijf Deinum BV
De Sondert 5
5928 RV Venlo

Telefonisch  zijn we bereikbaar op:         077-3820000

Via e-mail zijn we bereikbaar op een van de volgende adressen:

nickydeinum@deinumvenlo.nl
info@deinumvenlo.nl

Mocht u een klacht hebben of komen wij er samen onverhoopt niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk uiterst vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Back To Top